Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z serwisu czujesz.to użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 2

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 3

Regulamin może w każdej chwili zostać zmieniony lub poprawiony w celu dostosowania do aktualnych warunków prawnych i technicznych.

§ 4

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu: komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

§ 5

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu
  internetowego znajdującego się pod adresem czujesz.to
 2. Administrator – właściciel serwisu czujesz.to
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem czujesz.to
 4. Autor – Użytkownik, który w ramach korzystania z Serwisu zamieszcza Treści, do których
  posiada:

  • autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • wyłączne prawa w zakresie własności przemysłowej
  • prawa w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów, wykonawców oraz osób publicznych
  • prawami do oznaczania tytułami utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: czujesz.to/regulamin
 6. Usługa – usługa hostingu świadczona przez właściciela serwisu na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych w celu przechowywania (w ramach konta Użytkownika) zamieszczonych przez niego Treści
 7. Treści – posty (grafika/film oraz tytuł) zamieszczone w Serwisie przez Autorów

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Użytkownika (autora), który zamieścił dany utwór w Serwisie. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana bez zgody autora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 3

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, komentarzy oraz nazwy użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej prawa.

§ 4

Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.

§ 5

Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

Rozdział 4

Postępowanie reklamacyjne

§ 1

Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie czujesz.to prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: [email protected]

§ 2

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana do 7 dni roboczych na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

Rozdział 5

Dane osobowe

Wszelkie informacje na temat gromadzonych danych dostępne są w Polityce prywatności Serwisu znajdującej się pod adresem: czujesz.to/prywatnosc

Rozdział 6

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1. sierpnia 2012 roku.